Sep 18 – Tokyo, Japan @ JZ Brat
Sep 19 – Osaka, Japan @ Sound Channel
Sep 20 – Kanazawa, Japan @ Manier
Sep 21 – Morioka, Japan @ Sun Dance
Sep 22 – Sendai, Japan @ ADD
Sep 24 – Seoul, S.Korea @ Stussy Seoul in-store  (19:00)
Sep 25 – Seoul, S. Korea @ Club Vera
Sep 26 – Shanghai, China @ The Shelter

Dam-Funk | stussy.jp


related artists Dam-Funk